Als rijschool staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee. 

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.


1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van erkende rijscholen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), geboorteplaats en geboortedatum, adres, ondernemingsnummer, nationaal nummer, telefoonnummer, rijbewijsgegevens.


2.Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Rijschool Nouwen BVBA. De maatschappelijke zetel is gelegen te Bocholt bosstraat 32 met als het ondernemingsnummer 0840.485.796

De verantwoordelijke is ingeschreven bij het Departement Mobiliteit en Openbare werken  onder erkenningsnummer 2699. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rijschool Nouwen BVBA via brief op het bovenstaande adres of via e-mail ivo@rijschoolnouwen.be.


3.Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Opstellen van leerlingenfiches
  • Inschrijvingskaart en inschrijvingsformulier
  • Fiches van de theorie- en praktijklessen
  • Afleveren van attesten
  • Registreren van examens  Boekhouding

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt, dan nodig voor de rijschool.

 

Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij U daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

 

4.Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door ons kantoor volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), geboorteplaats en geboortedatum, adres, ondernemingsnummer, nationaal nummer, telefoonnummer, rijbewijsgegevens.  

Het kantoor verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door Uzelf.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties. 

 

5. Ontvanger van gegevens

 

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

 

Het kantoor doet beroep third service providers:

Het kantoor maakt gebruik van een externe provider voor het boeken van examens. 

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.  

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website.be en/of van U te verdedigen en/of te beschermen. 


6.Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring. 

 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

 

7. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard tot 3 jaar na de laatst geregistreerde gebeurtenis.

Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.


8. Rechten van toegang, correctie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken. 

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: Nouwen Ivo


9. Klachten

Betreffende de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be  

URL: https://www.privacycommission.be  

 

10. Toestemming

De onderschrijvende verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft aan Rijschool Nouwen de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. 

 

  • Ja
  • Nee

 

Indien Nee, kunnen wij niet verder gaan in onze klantenrelatie, en kunnen wij bijgevolg geen verder gevolg geven aan een eventueel verzoek.

 

Naam                         :               

Voornaam                 :               

Handtekening

 

2