Praktijklessen worden gegeven van Maandag tot en met zaterdag !!

Praktijk: Wijzigingen reglementering KB vanaf 03/02/2014 voor rijbewijs Cat B.

Je wenst een voorlopig rijbewijs met begeleider na 1/10/2017.

 • Na geslaagd te zijn voor de theorie ga je met het document " aanvraag van voorlopig rijbewijs"  naar de dienst rijbewijs op het gemeentehuis waar je gedomicilieerd bent je voorlopig rijbewijs aanvragen samen met 1 recente pasfoto en 25 € .
 • De naam(en) van de begeleider(s) moeten op het voorlopig rijbewijs vermeld worden.
 • Maximum 2 begeleiders.
 • Daarna ontvang je een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maand geldig).
 • Stage min. 5 maanden vanaf uitgiftedatum voorlopig rijbewijs ( 01-03-2024).
 • Praktijkexamen vanaf je 18de verjaardag.( mits 5 maanden in het bezit te zijn van het voorlopig rijbewijs)
 • L teken aanbrengen op de achterkant van het voertuig.
 • Voertuig dient uitgerust te zijn met 2de binnenspiegel.
 • Max. 3 personen aanwezig zijn nl:
  * Leerling
  * Jouw begeleider(s)
 • Rijlessen niet verplicht, maar toch aan te raden.

 

Voorwaarden waaraan begeleider(s) moet(en) voldoen:
 

Ingeschreven zijn in België en houder zijn v/e geldig identiteitsdocument afgegeven in België.

Moet minimum 8 jaar houder zijn van een geldig voorlopig rijbewijs Cat B.

Mag niet vervallen geweest zijn, of gedurende 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen.

De begeleider mag gedurende één jaar voor afgiftedatum v/h voorlopig rijbewijs niet vermeld geweest zijn op een ander voorlopig rijbewijs uitgezonderd bij:

  * Dezelfde kandidaat.

  * De kinderen, kleinkinderen, pleegkinderen zussen en broers v/d begeleider of die van zijn of haar wettelijke partner.

De begeleider dient vooraan in het voertuig plaats te nemen.

Indien de begeleider(s) niet meer aan de voorwaarden voldoen, kan de kandidaat leerling van begeleider veranderen en een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. De geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs blijft behouden.

 

Voorwaarden waaraan de kandidaat leerling moet voldoen:

Moet in het bezit zijn van een geldig voorlopig rijbewijs met begeleider.

Minimum 17 jaar zijn.

Moet vergezeld zijn van een of beide begeleider(s) die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs.

Mag geen extra passagier meer vervoeren. 

Indien men verandert van begeleider(s) tijdens de opleiding, dient de nieuwe begeleider(s) het vormingsmoment gevolgd te hebben om dan een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen aanvragen  op de gemeente en wordt de nieuwe begeleider(s) hun naam hierop vermeld.

De uiterste geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs blijft behouden.

 

   ONS ADVIES : VRIJE BEGELEIDING IN COMBINATIE MET EEN
PROFESSIONELE OPLEIDING.

 

Starten met een professionele instructeur geeft je de zekerheid om de juiste basistechnieken correct aan te leren.

Extra les(sen) zijn altijd mogelijk om, bv: het aanleren van de nieuwe maneuvers parkeren ( 6 manieren), keren en recht achteruitrijden.

Tussentijdse evaluatieles ter controle van hoe ver je staat met je opleiding is mogelijk.

Een extra controleles afspreken ter voorbereiding voor je praktisch examen.

Je begeleider kan tijdens de les meerijden om je vorderingen op te volgen ( hebben we heel positieve reacties op).

 

Je wenst een voorlopig rijbewijs zonder begeleider:

Verkrijgbaar vanaf 18 jaar.

Verplicht 20 u praktijklessen te volgen in de rijschool.

Indien bekwaam, ontvangt men van de rijschool het bekwaamheidsattest.

Met het document aanvraag voorlopig rijbewijs en het bekwaamheidsattest ga je naar de dienst rijbewijs op het gemeentehuis waar je gedomicilieerd bent, samen met 1 recente pasfoto en 25 €.

Daarna ontvang je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 md geldig).

Stage min. 5 maanden vanaf uitgiftedatum voorlopig rijbewijs.

Praktijkexamen ten vroegste vanaf 18 jaar en min 5 maanden stage hebben voldaan.

L teken aanbrengen op achterkant van het voertuig.

Voertuig dient uitgerust te zijn met een 2de binnenspiegel voor de begeleider.

Max. 2 personen aanwezig:

* Leerling.

*  1 passagier toegelaten minstens 26 jaar zijn en geldig rijbewijs bezitten.


Voorwaarden passagiers:

Ingeschreven zijn in belgië en houder v/e geldig identiteitsdocument afgegeven in België.

Moet minimuum 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of europees rijbewijs cat. B.

Mag niet vervallen zijn, of gedurende de laatse 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen.

Voor welk systeem je ook kiest, je kan altijd een extra controleles afspreken.

Zeker aan te raden alvorens je op examen wenst te gaan. 

 

Wat indien de geldigheid van het voorlopig rijbewijs verstreken is?

 • Indien je voorlopig rijbewijs verstreken is, kan je rijbewijs enkel nog behaald worden via een erkende rijschool (dit is ook van toepassing op het voorlopig rijbewijs uitgereikt voor het KB van 03/02/2014)
 • Men dient 6 u praktijkles te volgen alvorens men terug op examen kan gaan, dit kan enkel met de auto van een erkende rijschool mits voorlegging van volgende documenten:
  * Getuigschrift van onderricht van 6 u praktijklessen in een erkende rijschool gevolgd te hebben na vervaldatum voorlopig rijbewijs.
  * Een attest afgegeven door het gemeentebestuur waarin wordt bevestigd dat u minstens 3 jaar in het bezit bent geweest van een voorlopig rijbewijs.

Opmerking: Zonder deze 2 documenten kan men geen praktijkexamen afleggen.

 

Wat indien ik van voorlopig rijbewijs wil veranderen?

 • Je kan van het voorlopig rijbewijs met begeleider 1 x overschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider mits 20 u praktijklessen gevolgd te hebben in een erkende rijschool. En dit binnen de geldigheidsdatum van het vorige.
 • Je kan van het voorlopig rijbewijs zonder begeleider 1 x overschakelen naar een voorlopig rijbewijs met begeleider en dit binnen de geldigheidsdatum van het vorige.
 • Het deel van de stage van het nog geldig vorige voorlopig rijbewijs komt in aanmerking voor het nieuwe voorlopig rijbewijs.
 • Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan men maar 1 x verkrijgen.
 • Het voorlopig rijbewijs met begeleider kan men een 2de keer aanvragen mits een wachttijd van 3 jaar te respecteren vanaf einddatum vorige voorlopig rijbewijs, en opnieuw te slagen voor het theoretische examen.

 

Indien nog vragen neem je best even contact met ons op.

 

Waar en wanneer mag je rijden:

op Belgisch grondgebied.

Men mag alle dagen rijden dag en nacht, behalve op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond van 22.00u tot 06.00 u.

Ook op feestdagen en de avond voor de feestdag gelden dezelfde regels als in het weekend.

                                                                  

Praktisch examen :

Na je opleiding en veel oefenen kan je het praktisch examen afleggen in het examencentra van Bree of Alken.

Dit kan met je eigen auto en één van je begeleider(s) die vermeld staan op je voorlopig rijbewijs (afgegeven na 03/02/2014), afspraak via examencentrum.

Of met de auto van de rijschool en je instructeur, afspraak via de rijschool.

 

Opgepast:  Indien je het praktijkexamen wil afleggen dien je de datum van je theorie examen te controleren, deze is max. 3 jaar geldig. Indien deze verstreken is kan je geen praktisch examen afleggen vooraleer je terug slaagt voor je theoretisch examen. Indien je 2x niet slaagt ben je verplicht om 6 uur praktijkopleiding te volgen in een erkende rijschool alvorens terug op             examen te kunnen gaan.

 

Geslaagd praktisch examen:

Je ontvangt je uitslag en het document: aanvraag rijbewijs.

Met het document aanvraag rijbewijs ga je naar de dienst rijbewijs op het gemeentehuis waar je gedomicilieerd bent, samen met 1 recente pasfoto en 25 €.